JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 1278810 Active (id: 2215807)
<entry>
<ent_seq>1278810</ent_seq>
<k_ele>
<keb>慌ただしい</keb>
<ke_pri>ichi1</ke_pri>
<ke_pri>news2</ke_pri>
<ke_pri>nf28</ke_pri>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>慌しい</keb>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>遽しい</keb>
</k_ele>
<r_ele>
<reb>あわただしい</reb>
<re_pri>ichi1</re_pri>
<re_pri>news2</re_pri>
<re_pri>nf28</re_pri>
</r_ele>
<trans>
<trans_det>busy</trans_det>
<trans_det>hectic</trans_det>
<trans_det>hurried</trans_det>
<trans_det>rushed</trans_det>
</trans>
<trans>
<trans_det>rapid</trans_det>
<trans_det>quick</trans_det>
<trans_det>sudden</trans_det>
</trans>
</entry>View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml