JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 1600960 Active (id: 2201860)
<entry>
<ent_seq>1600960</ent_seq>
<k_ele>
<keb>華々しい</keb>
<ke_pri>ichi1</ke_pri>
<ke_pri>news2</ke_pri>
<ke_pri>nf30</ke_pri>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>華華しい</keb>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>花々しい</keb>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>花花しい</keb>
</k_ele>
<r_ele>
<reb>はなばなしい</reb>
<re_pri>ichi1</re_pri>
<re_pri>news2</re_pri>
<re_pri>nf30</re_pri>
</r_ele>
<trans>
<trans_det>brilliant</trans_det>
<trans_det>splendid</trans_det>
<trans_det>glorious</trans_det>
<trans_det>magnificent</trans_det>
<trans_det>spectacular</trans_det>
</trans>
</entry>View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml