JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 1326940 Active (id: 2220993)
<entry>
<ent_seq>1326940</ent_seq>
<k_ele>
<keb>取り戻す</keb>
<ke_pri>ichi1</ke_pri>
<ke_pri>news2</ke_pri>
<ke_pri>nf38</ke_pri>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>とり戻す</keb>
<ke_inf>&sK;</ke_inf>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>取りもどす</keb>
<ke_inf>&sK;</ke_inf>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>取戻す</keb>
<ke_inf>&sK;</ke_inf>
</k_ele>
<r_ele>
<reb>とりもどす</reb>
<re_pri>ichi1</re_pri>
<re_pri>news2</re_pri>
<re_pri>nf38</re_pri>
</r_ele>
<sense>
<pos>&v5s;</pos>
<pos>&vt;</pos>
<gloss>to take back</gloss>
<gloss>to get back</gloss>
<gloss>to regain</gloss>
<gloss>to recover</gloss>
<gloss>to restore</gloss>
<gloss>to recoup</gloss>
</sense>
</entry>View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml