JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 1219650 Active (id: 2183662)
<entry>
<ent_seq>1219650</ent_seq>
<k_ele>
<keb>寄り道</keb>
<ke_pri>ichi1</ke_pri>
<ke_pri>news2</ke_pri>
<ke_pri>nf47</ke_pri>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>寄道</keb>
</k_ele>
<r_ele>
<reb>よりみち</reb>
<re_pri>ichi1</re_pri>
<re_pri>news2</re_pri>
<re_pri>nf47</re_pri>
</r_ele>
<sense>
<pos>&n;</pos>
<pos>&vs;</pos>
<pos>&vi;</pos>
<gloss>dropping in on the way</gloss>
<gloss>stopping off at</gloss>
<gloss>making a side trip</gloss>
</sense>
<sense>
<pos>&n;</pos>
<pos>&vs;</pos>
<pos>&vi;</pos>
<gloss>going the long way round</gloss>
<gloss>making a detour</gloss>
</sense>
</entry>View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml