Verbpos

From EDRDG Wiki
Revision as of 11:27, 13 September 2010 by JimBreen (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Verb Part-of-speech tags for expressions

Batch 1

 1382260 席に着く v5k
 1891910 民の声を聴く v5k
 1857270 有り難く頂く v5k
 1982990 コアを吐く v5k
 2211040 ゲロを吐く v5k
 1172440 嘘を吐く v5k
 1873790 煙を吐く v5k
 1324680 弱音を吐く v5k
 1858190 意見を吐く v5k
 2406640 身を粉にして働く v5k
 1494040 不都合を働く v5k
 1856210 悪事を働く v5k
 1358480 食指が動く v5k
 2389210 方程式を導く v5k
 2172210 盲人が盲人を導く v5k
 2103190 急所を突く v5k
 1866370 鐘を突く v5k
 1603430 頬杖を突く v5k
 2089730 底を突く v5k
 1445720 怒髪天を突く v5k
 2140440 意表を突く v5k
 1906680 歩を突く v5k
 2140180 かゆいところに手が届く v5k
 1891740 種を粗く播く v5k

Batch 2

 1912940 約束に背く v5k
 1904160 人たる道に背く v5k
 1864420 鏡を抜く v5k
 1256770 剣を抜く v5k
 1306480 刺を抜く v5k
 1327310 手を抜く v5k
 1889130 栓を抜く v5k
 2005940 一頭地を抜く v5k
 2126150 伝家の宝刀を抜く v5k
 2102070 生き馬の目を抜く v5k
 1863030 親に叛く v5k
 1861680 円を描く v5k
 1266910 弧を描く v5k
 1887350 図を描く v5k
 1853070 盛りが付く v5k
 1900490 根が付く v5k
 1404660 足が付く v5k
 1642410 虫が付く v5k
 1643070 肉が付く v5k
 2020190 箔が付く v5k
 1535640 目鼻が付く v5k
 1865640 片が付く v5k
 2086340 説明が付く v5k
 2104970 高く付く v5k
 1895560 敵に付く v5k
 1612380 がぶりと噛み付く v5k
 2108280 尻に敷く v5k

Batch 3

 1886430 陣を敷く v5k
 1906360 布団を敷く v5k
 1908180 法令を敷く v5k
 1313020 歯が浮く v5k
 1893710 宙に浮く v5k
 1864000 快方に赴く v5k
 1876060 香を焚く v5k
 1362580 ひたむきに聞く v5k
 1862700 音に聞く v5k
 2016430 お願いを聞く v5k
 2060050 うわさを聞く v5k
 2033700 言うことを聞く v5k
 1876050 香を聞く v5k
 1863060 親の言う事を聞く v5k
 1913340 屋根を伝わって歩く v5k
 1876630 腰を屈めて歩く v5k
 1433920 爪先で歩く v5k
 1860200 疑いを抱く v5k
 1917470 技を磨く v5k
 2096140 歯を磨く v5k
 1894180 智を磨く v5k
 2102290 腕を磨く v5k
 1641210 目が明く v5k
 2518000 埒が明く v5k
 1861440 絵の具を溶く v5k
 2125800 つぶしが利く v5k
 2028440 顔が利く v5k

Batch 4

 1910740 耳が利く v5k
 2118980 目先が利く v5k
 1905520 夫婦の仲を裂く v5k
 1914690 羊毛を梳く v5k
 2081930 九仞の功を一簣に虧く v5k
 1909920 満足が行く v5k-s
 1285130 合点が行く v5k-s
 2203620 納得が行く v5k-s
 1905330 病気を押して行く v5k-s
 2037880 うまくやって行く v5k-s
 1315700 持って行く v5k-s
 2072400 テクシーで行く v5k-s
 1897830 停まらずに行く v5k-s
 1866980 狩りに行く v5k-s
 1909550 町へ行く v5k-s
 1440140 天馬空を行く v5k-s
 2102180 上を行く v5k-s
 2141030 悪事千里を行く v5k-s
 1915610 陸を行く v5k-s
 1911170 昔を懐かしむ v5m
 1861000 映画を楽しむ v5m
 1880270 仕事に勤しむ v5m
 2082250 餓えに苦しむ v5m
 1917240 別れを惜しむ v5m
 1884440 時間を惜しむ v5m
 1409170 体を惜しむ v5m
 1855870 労働を卑しむ v5m

Batch 5

 1894460 月を哀れむ v5m
 1453320 同病相憐れむ v5m
 1891140 卓を囲む v5m
 1266630 固唾を飲む v5m
 1917250 和歌を詠む v5m
 1896810 遠くに霞む v5m
 1914760 容を改む v5m
 2061130 ほぞを噛む v5m
 2103200 窮鼠猫を噛む v5m
 1903190 枚を含む v5m
 2103100 木によって魚を求む v5m
 2017610 木に縁って魚を求む v5m
 1859560 意を汲む v5m
 1881240 支払いを拒む v5m
 1900300 入場を拒む v5m
 1879760 雑誌に挟む v5m
 1348240 小耳に挟む v5m
 1876680 金を恵む v5m
 1313610 事を好む v5m
 2401800 英雄色を好む v5m
 1925740 歴史を刻む v5m
 1925730 時を刻む v5m
 1911750 銘を刻む v5m
 2025630 金を払い込む v5m
 2125740 尻を持ち込む v5m
 2084760 いたちの道を極め込む v5m
 1917280 我が身を恨む v5m

Batch 6

 1857800 行かずに済む v5m
 1916060 寮に住む v5m
 1897730 隣に住む v5m
 1642370 胸に畳む v5m
 1857750 家を畳む v5m
 1908220 俸を食む v5m
 1872180 口を慎む v5m
 1878840 酒を慎む v5m
 1853760 食が進む v5m
 1914270 緩やかに進む v5m
 1892250 大学へ進む v5m
 1881710 借金が嵩む v5m
 1457250 鳶が鷹を生む v5m
 2427230 キャリアを積む v5m
 2130870 四つに組む v5m
 1859100 糸を組む v5m
 1866010 活字を組む v5m
 1892740 団体を組む v5m
 1890870 隊を組む v5m
 1887790 成長を阻む v5m
 1910440 道を阻む v5m
 1908720 本に栞を挿む v5m
 1891260 戦いを挑む v5m
 2141260 石が流れて木の葉が沈む v5m
 1968690 マットに沈む v5m
 1906330 懐が痛む v5m
 2102600 溺れる者は藁をも掴む v5m

Batch 7

 2132840 証拠を掴む v5m
 1871780 空を掴む v5m
 1912070 芽を摘む v5m
 1883620 死を悼む v5m
 2227030 目を盗む v5m
 2510880 有利と踏む v5m
 2130940 どじを踏む v5m
 1859800 韻を踏む v5m
 1461300 二の足を踏む v5m
 2131030 轍を踏む v5m
 2131140 前車の轍を踏む v5m
 2131150 前轍を踏む v5m
 2102570 お百度を踏む v5m
 1852640 虎の尾を踏む v5m
 2006280 そらで読む v5m
 1863340 音で読む v5m
 1593810 さばを読む v5m
 1870380 経を読む v5m
 2125080 門前の小僧習わぬ経を読む v5m
 1904890 票を読む v5m
 1906690 譜を読む v5m
 1868230 楽譜を読む v5m
 1885940 条件を呑む v5m
 2118090 声を呑む v5m
 1899310 涙を呑む v5m
 1877190 子供を妊む v5m

Batch 8

 2086200 苦に病む v5m
 1911490 胸を病む v5m
 1880220 資源に富む v5m
 1853940 春秋に富む v5m
 1221030 機知に富む v5m
 1908810 本を編む v5m
 1884860 時代と共に歩む v5m
 1962360 オブラートに包む v5m
 1887560 成功を望む v5m
 1884880 自重を望む v5m
 1907350 平和を望む v5m
 2081700 隴を得て蜀を望む v5m
 2462250 もみ手で頼む v5m
 2125780 杖とも柱とも頼む v5m
 1863670 会合に臨む v5m
 2507030 法廷に臨む v5m
 1907660 勉強に励む v5m
 2183270 金に目が眩む v5m
 2152800 欲に目が眩む v5m
 1861330 枝を鋏む v5m
 2025640 畳の上で死ぬ v5n
 1907420 部屋を散らかす v5s
 2102970 金を寝かす v5s
 2102640 親風を吹かす v5s
 1868280 学問を生かす v5s
 1913530 闇を透かす v5s
 1870970 木を透かす v5s

Batch 9

 1867490 観衆を沸かす v5s
 1886200 情を明かす v5s
 1879080 砂糖を水に溶かす v5s
 2102770 顔を利かす v5s
 1866740 髪を梳かす v5s
 1872780 車を転がす v5s
 1909410 誠を尽くす v5s
 1886590 水力で電気を起こす v5s
 1329020 酒を過ごす v5s
 1912790 門戸を閉ざす v5s
 2103400 責任を持って果たす v5s
 1888330 責を果たす v5s
 2104370 責任を果たす v5s
 1873410 桂を落とす v5s
 1889860 速力を落とす v5s
 1907470 返事を延ばす v5s
 1902030 鳩を飛ばす v5s
 1880330 仕事を済ます v5s
 1905370 病人を励ます v5s
 1894100 貯金を殖やす v5s
 1865880 家畜を殖やす v5s
 1878830 酒を絶やす v5s
 1900540 鼠を絶やす v5s
 1860470 馬を肥やす v5s
 1861990 多くの金を費やす v5s
 2244220 足を滑らす v5s
 1882000 趣向を凝らす v5s

Batch 10

 2026020 蜘蛛の子を散らす v5s
 1912350 盲腸を散らす v5s
 2121910 顔に紅葉を散らす v5s
 1905180 美女を侍らす v5s
 1911900 飯を蒸らす v5s
 1914010 床に水を垂らす v5s
 1866730 髪を垂らす v5s
 2102270 鬱憤を晴らす v5s
 2105620 鬱憤晴らす v5s
 1907460 返事を遅らす v5s
 1913120 野菜を腐らす v5s
 1905070 非を鳴らす v5s
 1916310 鈴を鳴らす v5s
 1900370 荷を下ろす v5s
 1894080 貯金を下ろす v5s
 1878810 酒を酌み交わす v5s
 1890860 体を交わす v5s
 1486780 鼻を突き合わす v5s
 1871620 議論を戦わす v5s
 1904190 人手を煩わす v5s
 1911000 身を殺して仁を為す v5s
 1897240 都会に移す v5s
 1865490 風邪を移す v5s
 2419370 能有る鷹は爪を隠す v5s
 1882640 障子に影を映す v5s
 1864410 鏡に自分の姿を映す v5s
 1892630 駄目を押す v5s

Batch 11

 1883760 進軍の命令を下す v5s
 1866320 金を上手く回す v5s
 2128670 雰囲気を壊す v5s
 2372930 待ち行列から外す v5s
 1897770 戸の桟を外す v5s
 1887870 生徒を帰す v5s
 1863600 開業を許す v5s
 1865210 過失を許す v5s
 1887050 廃れた家を興す v5s
 1886340 地を均す v5s
 1864110 会を催す v5s
 1876190 小刀を以て殺す v5s
 1426750 虫を殺す v5s
 1890340 雑巾を刺す v5s
 1868240 学問に志す v5s
 1893940 頂上を目指す v5s
 1912170 面目を施す v5s
 1865500 風邪を治す v5s
 1864080 解を示す v5s
 1889100 専門家に質す v5s
 1880360 子細を質す v5s
 1860410 旨い法を考え出す v5s
 2033720 起き出す v5s
 2059910 身を乗り出す v5s
 1862720 音を出す v5s
 1912060 芽を出す v5s
 1880170 資金を出す v5s

Batch 12

 1538530 薮をつついて蛇を出す v5s
 2152860 藪をつついて蛇を出す v5s
 1906450 舟を出す v5s
 1884700 辞書を出す v5s
 1880790 舌を出す v5s
 2118320 尻尾を出す v5s
 1878380 財布を出す v5s
 1227420 久濶を叙す v5s
 1871320 議題に上す v5s
 1878800 酒を醸す v5s
 1896990 党勢を伸す v5s
 1900470 布を染料に浸す v5s
 1863900 会長に推す v5s
 1879710 財を成す v5s
 1861510 襟を正す v5s
 1908830 本を捜す v5s
 2102760 顔を貸す v5s
 1928830 茶を濁す v5s
 1877050 言葉を濁す v5s
 1886440 陣を立て直す v5s
 1906730 分に直す v5s
 1857170 誤りを直す v5s
 2102810 顔を直す v5s
 1871480 行儀を直す v5s
 2101400 財産を食い潰す v5s
 1908360 干し草を反す v5s
 2100380 過ちを犯す v5s

Batch 13

 1915260 喜びを顔に表す v5s
 2024450 軍配を返す v5s
 1860650 裏を返す v5s
 1911060 身を持ち崩す v5s
 2530660 足を崩す v5s
 1911030 身を翻す v5s
 2141270 石に漱ぎ流れに枕す v5s
 2284450 ウィンドウサイズを元に戻す v5s
 1889430 総会を流す v5s
 1880820 質草を流す v5s
 1681910 琴瑟相和す v5s
 1875540 項に分かつ v5t
 1897810 乏しきを分かつ v5t
 2078390 袂を分かつ v5t
 1853570 深窓に育つ v5t
 1255790 月日の経つ v5t
 2142010 口では大阪の城も建つ v5t
 1852770 己に克つ v5t
 2125410 座を取り持つ v5t
 2127580 間を持つ v5t
 1258980 肩を持つ v5t
 1858200 意見を持つ v5t
 2342120 右側への結合性を持つ v5t
 2104360 責任を持つ v5t
 1904900 費用を持つ v5t
 1643000 荷が勝つ v5t
 1865120 禍根を絶つ v5t

Batch 14

 1856860 跡を絶つ v5t
 1916800 連絡を絶つ v5t
 1876030 孔を穿つ v5t
 1905190 微に入り細を穿つ v5t
 2141070 雨垂れ石を穿つ v5t
 1895750 手付けを打つ v5t
 1401230 相づちを打つ v5t
 1905430 不意を打つ v5t
 1881280 芝居を打つ v5t
 2211580 胸を打つ v5t
 1902550 腹鼓を打つ v5t
 1878140 碁を打つ v5t
 1209300 栢手を打つ v5t
 1387850 先手を打つ v5t
 1896370 点を打つ v5t
 1865760 刀を打つ v5t
 2103180 休止符を打つ v5t
 1896580 電報を打つ v5t
 1913030 薬を打つ v5t
 2093680 待ちに待つ v5t
 2105830 楽しみに待つ v5t
 1868700 機が熟すのを待つ v5t
 1897280 時を待つ v5t
 2088230 人事を尽くして天命を待つ v5t
 1859040 逸を以て労を待つ v5t
 1905850 不遇を託つ v5t
 1904630 髀肉の嘆を託つ v5t

Batch 15

 1976490 快刀乱麻を断つ v5t
 2102380 江戸の敵を長崎で討つ v5t
 1895630 敵を討つ v5t
 1859230 命を保つ v5t
 1907340 平和を保つ v5t
 1897980 虎を野に放つ v5t
 1907840 芳香を放つ v5t
 2109080 角が立つ v5t
 1864200 顔が立つ v5t
 1624580 筆が立つ v5t
 2100950 波風が立つ v5t
 2063000 弁が立つ v5t
 1912200 面目が立つ v5t
 2105050 白羽の矢が立つ v5t
 2108270 腕が立つ v5t
 1907160 文を以て立つ v5t
 1904300 人の頭に立つ v5t
 2130800 夢枕に立つ v5t
 1537800 矢面に立つ v5t
 2126550 人目に立つ v5t
 1914630 用に立つ v5t
 2085730 身の毛が弥立つ v5t
 2438780 身の毛の弥立つ v5t
 1542830 夕立ちにあう v5u
 1547880 来客攻めにあう v5u
 2119890 割にあう v5u
 1604990 目にあう v5u
 1548870 落雷にあう v5u

Batch 16

 1342250 順にいう v5u
 2119230 人のことをいう v5u
 1864010 快方に向かう v5u
 1873950 健康を損なう v5u
 1861010 映画を見損なう v5u
 1863020 親に逆らう v5u
 2102620 お目玉を食らう v5u
 2102490 大目玉を食らう v5u
 1857880 勢いを振るう v5u
 2102450 大なたを振るう v5u
 1859580 威を振るう v5u
 1913570 槍を振るう v5u
 1860380 腕を振るう v5u
 1898480 読書の面白味を味わう v5u
 1886030 上手に扱う v5u
 1904520 人を公平に扱う v5u
 1890130 粗末に扱う v5u
 1868640 機械を扱う v5u
 1912810 問題を扱う v5u
 1871940 薬を扱う v5u
 1886790 隙を窺う v5u
 1910960 身を厭う v5u
 1867960 棺を掩う v5u
 2027870 希望に沿う v5u
 2006290 そらで歌う v5u
 1904230 人に会う v5u
 1895110 辛い目に会う v5u

Batch 17

 1890170 空を蓋う v5u
 1911500 胸を患う v5u
 1487780 筆を揮う v5u
 2028780 足元を掬う v5u
 2102300 うまい汁を吸う v5u
 1857040 甘い汁を吸う v5u
 1891810 煙草を吸う v5u
 1869940 急を救う v5u
 1863380 女に狂う v5u
 1911880 飯を喰う v5u
 1876170 木陰で憩う v5u
 1866700 神を敬う v5u
 1875090 交際を嫌う v5u
 1242620 金を遣う v5u
 1900380 人形を遣う v5u
 1893220 父親に代わって言う v5u
 2006270 そらで言う v5u
 2109130 せよと言う v5u
 2109140 しろと言う v5u
 2027250 がつんと言う v5u
 2215400 ように言う v5u
 1412940 大げさに言う v5u
 1504920 糞みそに言う v5u
 2159610 針ほどのことを棒ほどに言う v5u
 1405130 俗に言う v5u
 1449170 当世流に言う v5u
 2073090 四の五の言う v5u

Batch 18

 2151900 ずけずけ文句を言う v5u
 1858180 意見を言う v5u
 1360110 寝言を言う v5u
 2089540 お上手を言う v5u
 1864160 顧みて他を言う v5u
 2055990 二言三言言う v5u
 2015850 一言二言言う v5u
 2377180 転置を行う v5u
 1897460 徳を行う v5u
 2088100 性が合う v5u
 2139470 肌が合う v5u
 2087330 真実と向き合う v5u
 1866860 体に良く合う v5u
 2397000 切磋琢磨し合う v5u
 1853800 性に合う v5u
 1471570 馬の合う v5u
 1877720 ご意見を伺う v5u
 1868270 学問を活かして使う v5u
 2088790 あごで使う v5u
 1337990 出しに使う v5u
 2102590 おべっかを使う v5u
 2102150 居留守を使う v5u
 1885590 術を使う v5u
 1904550 人を使う v5u
 1860080 後ろめたく思う v5u
 2109850 善かれと思う v5u
 1910880 妙に思う v5u

Batch 19

 1904370 人の為を思う v5u
 2026690 意識を失う v5u
 1859500 色を失う v5u
 1915990 両親を失う v5u
 2085240 道を失う v5u
 1911740 明を失う v5u
 2102920 火中の栗を拾う v5u
 1858310 石を拾う v5u
 1468200 年を拾う v5u
 1892470 大統領の後を襲う v5u
 1883580 城を襲う v5u
 1922630 判決に従う v5u
 1887950 征服者に従う v5u
 1904350 人の成功を祝う v5u
 1890240 損失を償う v5u
 2013000 腹の中で笑う v5u
 1908260 朗らかに笑う v5u
 1901740 弾ける様に笑う v5u
 1981620 にんまり笑う v5u
 2168370 目くそ鼻くそを笑う v5u
 1633220 口を拭う v5u
 1256970 剣付くを食う v5u
 2118490 お預けを食う v5u
 2102410 置いてきぼりを食う v5u
 1391620 煽りを食う v5u
 2092650 総すかんを食う v5u
 2119910 割を食う v5u

Batch 20

 1914980 横綱を食う v5u
 2102550 同じ釜の飯を食う v5u
 1517520 泡を食う v5u
 2140210 一杯食う v5u
 1884020 神前に誓う v5u
 2236580 忠誠を誓う v5u
 1861370 閲を請う v5u
 1869670 寄付を請う v5u
 1911150 昔を想う v5u
 2537630 地を掃う v5u
 1876010 功を争う v5u
 1858840 一刻を争う v5u
 1913740 優勝を争う v5u
 1899670 難に遭う v5u
 1295120 災難に遭う v5u
 1885930 条件が揃う v5u
 2102500 お株を奪う v5u
 1888250 責任を担う v5u
 2130860 輿望を担う v5u
 1856880 後を弔う v5u
 2094320 菩提を弔う v5u
 1894010 調度が調う v5u
 1262890 幻を追う v5u
 2012020 足しげく通う v5u
 1895010 詰めて通う v5u
 1868350 学校へ通う v5u
 1900980 望みが適う v5u

Batch 21

 1908050 法に適う v5u
 2085710 理に適う v5u
 1863000 趣が添う v5u
 1903000 犯人を匿う v5u
 1855930 愛国心を培う v5u
 1913110 野菜を卸しで買う v5u
 1877400 込みで買う v5u
 1904290 怨みを買う v5u
 2119040 不興を買う v5u
 1574370 顰蹙を買う v5u
 1869060 傷を負う v5u
 1909210 舞を舞う v5u
 1864270 顔を覆う v5u
 1884740 事実を覆う v5u
 1894670 付けを払う v5u
 1893500 注意を払う v5u
 1866390 金を払う v5u
 2086500 鞘を払う v5u
 1867610 勘定を払う v5u
 1884730 事実を蔽う v5u
 1873500 欠陥を補う v5u
 1873640 欠を補う v5u
 1906110 不足を補う v5u
 1892190 短を補う v5u
 1876210 故郷を慕う v5u
 1388720 先例に倣う v5u
 1889380 前例に倣う v5u

Batch 22

 1869030 傷口を縫う v5u
 2114470 傷を縫う v5u
 2130980 路頭に迷う v5u
 2132030 道に迷う v5u
 1866100 鼎の軽重を問う v5u
 1884350 信を問う v5u
 1881260 芝居に誘う v5u
 1151370 悪の道へ誘う v5u
 1860180 謡を謡う v5u
 1885640 需要を賄う v5u
 1870990 奇を衒う v5u
 1904480 一人悦に入る v5r
 1916870 老境に入る v5r
 1910870 妙技神に入る v5r
 1869080 鬼籍に入る v5r
 1453650 堂に入る v5r
 1857160 誤りに陥る v5r
 1856940 穴に陥る v5r
 1894940 罪に陥る v5r
 1318500 自縄自縛に陥る v5r
 1905030 日を限る v5r
 2092850 親の脛を齧る v5r
 1900460 布を截る v5r
 1861310 枝を剪る v5r
 1870940 木を伐る v5r
 1864750 角に切る v5r

Batch 23

 1892320 大根を繊に切る v5r
 2319630 パーティションを切る v5r
 1861690 縁を切る v5r
 1872880 句を切る v5r
 1443230 電源を切る v5r
 2127990 十字を切る v5r
 1327280 手を切る v5r
 1884340 芯を切る v5r
 2532410 舵を切る v5r
 2024370 手刀を切る v5r
 1909970 見得を切る v5r
 2102480 大見得を切る v5r
 1899370 波を切る v5r
 2019240 髪を切る v5r
 1869270 切符を切る v5r
 1905560 封を切る v5r
 1443850 電話を切る v5r
 2078940 啖呵を切る v5r
 1875300 光線を遮る v5r
 1910430 道を遮る v5r
 1902100 話を遮る v5r
 2110580 知る人ぞ知る v5r
 2140650 衣食足りて礼節を知る v5r
 1899610 南海に散る v5r
 2117950 手に汗を握る v5r
 1366460 人の金玉を握る v5r
 1326000 主導権を握る v5r

Batch 24

 1882930 勝敗の鍵を握る v5r
 1886980 寿司を握る v5r
 1874200 権力を握る v5r
 2141550 赤子の手を捻る v5r
 2141555 赤子の腕を捻る v5r
 1857310 歩く代わりに走る v5r
 2139870 柝が入る v5r
 1327220 手に入る v5r
 1866210 金が手に入る v5r
 1889010 選に入る v5r
 1898790 仲に入る v5r
 1236510 強盗に入る v5r
 1002600 お風呂に入る v5r
 2069290 ぎゃふんと参る v5r
 1890590 大衆に阿る v5r
 1889770 想を練る v5r
 1906990 武を練る v5r
 1907150 文を練る v5r
 1857680 家に還る v5r
 1894780 土に帰る v5r
 1640380 口が滑る v5r
 1889310 喘息が起こる v5r
 2266170 時起こる v5r

Batch 25

 1922910 アールをとる v5r
 2351460 極限をとる v5r
 1633710 調子をとる v5r
 2372730 対数をとる v5r
 1554390 涼をとる v5r
 2423650 記憶をたどる v5r
 1574810 鮹壷にこもる v5r
 1883340 書斎に籠もる v5r
 1906160 不注意による v5r
 2262270 如何による v5r
 1355830 場合による v5r
 1535410 目撃者による v5r
 1917320 脇による v5r
 1009660 に依る v5r
 1356720 状況に依る v5r
 1468080 年が寄る v5r
 1883610 皺が寄る v5r
 1865850 傍らに寄る v5r
 2144050 秋の鹿は笛に寄る v5r
 2060760 幸あれと祈る v5r
 1896190 天険に拠る v5r
 2168840 お釜を掘る v5r
 1876070 巧を誇る v5r
 1855750 身を護る v5r
 1871630 議論を要点だけに絞る v5r
 1861270 液を絞る v5r
 1890350 雑巾を絞る v5r

Batch 26

 1420540 知恵を絞る v5r
 1905830 袋の口を絞る v5r
 1470540 脳味噌を絞る v5r
 1906930 葡萄からワインを採る v5r
 1873650 決を採る v5r
 1879370 山菜を採る v5r
 1884040 新卒者を採る v5r
 1866480 可否を採る v5r
 1883150 食が細る v5r
 1910020 身が細る v5r
 1884250 新聞に載る v5r
 2416890 疑問が残る v5r
 1876250 国政を司る v5r
 1909640 政を執る v5r
 1865670 固く自説を執る v5r
 1906270 筆を執る v5r
 1885180 事務を執る v5r
 2089280 手玉に取る v5r
 1903450 控えを取る v5r
 1856640 当たりを取る v5r
 1269390 後れを取る v5r
 1861190 鋭を取る v5r
 2157230 機会を取る v5r
 1856010 間を取る v5r
 1909750 豆の筋を取る v5r
 1859030 詐って金を取る v5r
 1886460 水泳で金を取る v5r
 2069080 大事を取る v5r
 2217080 名を捨てて実を取る v5r
 1881650 尺を取る v5r

Batch 27

 1387840 先手を取る v5r
 1903240 場所を取る v5r
 2420960 賞を取る v5r
 1883600 城を取る v5r
 1903270 場を取る v5r
 1893910 朝食を取る v5r
 2125690 死に水を取る v5r
 1586280 挙げ足を取る v5r
 2102840 舵を取る v5r
 1852390 暖を取る v5r
 1892850 段を取る v5r
 1423330 中を取る v5r
 1909930 満点を取る v5r
 2102670 音頭を取る v5r
 1888240 責任を取る v5r
 1901390 敗を取る v5r
 1883240 食費を取る v5r
 2179650 切符を取る v5r
 1859340 意味を取る v5r
 1910810 脈を取る v5r
 1912230 面を取る v5r
 2100790 予約を取る v5r
 1916810 連絡を取る v5r
 2102340 裏を取る v5r
 1916120 涼を取る v5r
 1864870 格を守る v5r
 1874680 言を守る v5r

Batch 28

 1910070 操を守る v5r
 2100680 約束を守る v5r
 1908230 法を守る v5r
 1916370 塁を守る v5r
 1872600 位が昇る v5r
 1860830 噂に上る v5r
 1871350 議に上る v5r
 2237230 船頭多くして船山に上る v5r
 1887850 征途に上る v5r
 1863880 階段を上る v5r
 1311770 脂が乗る v5r
 2069630 甘口に乗る v5r
 1896490 電車に乗る v5r
 2082890 手に乗る v5r
 1906430 船に乗る v5r
 1906550 踏み台に乗る v5r
 1853990 相談に乗る v5r
 2087220 波に乗る v5r
 1860440 馬に乗る v5r
 1865430 風に乗る v5r
 1240560 玉の輿に乗る v5r
 1873380 計略に乗る v5r
 1909140 盆に胡桃を盛る v5r
 1898530 毒を盛る v5r
 1902070 話の腰を折る v5r
 1486770 鼻を折る v5r
 1906260 筆を折る v5r

Batch 29

 1152490 悪癖が直る v5r
 1908780 本物で通る v5r
 1892790 壇に登る v5r
 1535210 目を三角にして怒る v5r
 1911200 向きに成って怒る v5r
 1884820 時世を憤る v5r
 1878480 魚を捕る v5r
 1869650 寄付金を募る v5r
 1917570 輪になって踊る v5r
 1909790 円く輪になって踊る v5r
 2516900 陰に籠る v5r
 1864100 快を貪る v5r
 2103090 木で鼻をくくる v5r
 2102980 仮面をかぶる v5r
 1871010 木を揺すぶる v5r
 1864400 鏡に映る v5r
 1890990 高を括る v5r
 1872460 首を括る v5r
 1857070 雨戸を繰る v5r
 1884690 辞書を繰る v5r
 1914160 指で日を繰る v5r
 2129270 尻を捲る v5r
 1889960 祖先の霊を祭る v5r
 2125710 しなを作る v5r
 1914300 良い習慣を作る v5r
 1872890 句を作る v5r
 1883640 詩を作る v5r

Batch 30

 1878890 刺身を作る v5r
 1872540 組を作る v5r
 1901790 畑を作る v5r
 1903250 閥を作る v5r
 1916600 列を作る v5r
 1915010 予算を削る v5r
 1884080 身代を擦る v5r
 1876780 答えを渋る v5r
 1877950 後日に譲る v5r
 1913080 役を割り振る v5r
 1896090 手を振る v5r
 1868180 学者振る v5r
 1896270 天地を創る v5r
 1891120 巧みに操る v5r
 1861060 英語を操る v5r
 1888630 世論を操る v5r
 1900770 懇ろに葬る v5r
 2089180 闇から闇に葬る v5r
 2436050 生活を送る v5r
 1911440 空しく日を送る v5r
 1880350 死後に位を贈る v5r
 1883850 新語を造る v5r
 1906460 船を造る v5r
 2085260 道を探る v5r
 1977140 海老で鯛を釣る v5r
 1859520 色を塗る v5r

Batch 31

 1864210 顔に泥を塗る v5r
 1860350 腕が鈍る v5r
 1864120 戒を破る v5r
 1871650 義を破る v5r
 1895580 敵の堅を破る v5r
 1898120 戸を破る v5r
 1877920 獄を破る v5r
 1866760 紙を破る v5r
 1223030 規則を破る v5r
 2100690 約束を破る v5r
 1895660 敵を破る v5r
 1870910 記録を破る v5r
 2100700 約束破る v5r
 1912590 元を切って売る v5r
 2102680 恩を売る v5r
 2102750 顔を売る v5r
 1872380 国を売る v5r
 1902720 春を売る v5r
 1899570 名を売る v5r
 1863300 恩恵を被る v5r
 1436920 泥を被る v5r
 2275680 猫を被る v5r
 1876220 国王に書を奉る v5r
 1900440 幣を奉る v5r
 2256000 足が攣る v5r
 2006850 思うつぼにはまる v5r
 1900060 日光に温まる v5r

Batch 32

 1468320 年改まる v5r
 2438830 鼻が詰まる v5r
 1907490 返答に詰まる v5r
 1640270 言葉に詰まる v5r
 1869510 気の詰まる v5r
 1866840 体が休まる v5r
 1910370 道が窮まる v5r
 1914150 指がドアに挟まる v5r
 1868830 危険極まる v5r
 1172000 雨降って地固まる v5r
 1872420 首が絞まる v5r
 1893040 血が止まる v5r
 1861230 駅に止まる v5r
 1477030 八方丸く治まる v5r
 1857220 争いが収まる v5r
 2153080 元の鞘に収まる v5r
 1901620 箱に収まる v5r
 1856280 朱に染まる v5r
 1895130 吊り革に掴まる v5r
 1868200 学長に納まる v5r
 1910510 港に泊まる v5r
 1902130 花で埋まる v5r
 1857700 家に留まる v5r
 1869400 木に留まる v5r
 1856950 穴に嵌まる v5r
 2037890 旨くやる v5r
 1876670 乞食に金を呉れてやる v5r
 1379830 盛大にやる v5r
 1894380 使いをやる v5r
 1011410 へまをやる v5r

Batch 33

 1436600 締め括りをやる v5r
 1535190 目をやる v5r
 1856740 暑さが加わる v5r
 1863590 会議に加わる v5r
 1863370 女と交わる v5r
 1861380 謁を賜わる v5r
 1911600 名実共に備わる v5r
 1887450 姓が変わる v5r
 1892240 代が変わる v5r
 1856600 新しい家に変わる v5r
 1916990 老を労わる v5r
 1863130 泳げる様に為る v5r
 1862180 丘を下る v5r
 1855140 酔いが回る v5r
 2125820 手が後ろに回る v5r
 1902950 反対に回る v5r
 2107890 縫い代を割る v5r
 1914680 羊毛を刈る v5r
 1896820 遠くに去る v5r
 1901510 掃き溜めを漁る v5r
 1872340 国の将来を計る v5r
 2551680 水を遣る v5r
 1883970 真実を語る v5r
 1859970 受けを誤る v5r
 1904490 人を誤る v5r
 2203030 ピカッと光る v5r
 1887400 生活に困る v5r
 1928820 後釜に座る v5r
 1883990 信じるに至る v5r

Batch 34

 2108050 死に至る v5r
 1892380 大事に至る v5r
 1857650 委員会に諮る v5r
 1887130 全てに於て勝る v5r
 2122620 聞きしに勝る v5r
 1636430 体に障る v5r
 1906670 風呂の湯に浸る v5r
 1875620 幸福に浸る v5r
 1874760 公益を図る v5r
 1889530 相互理解を図る v5r
 1907690 便宜を図る v5r
 1857480 安全を図る v5r
 1907710 便を図る v5r
 1538550 薮蛇に成る v5r
 1535110 目が点に成る v5r
 1912650 物に成る v5r
 2039140 為せば成る v5r
 1887010 鈴生りに生る v5r
 1904830 標高を測る v5r
 1893470 注意を怠る v5r
 2080060 体よく断る v5r
 1912290 申し出を断る v5r
 2119830 足を引っ張る v5r
 1909980 見栄を張る v5r
 2141290 石橋を叩いて渡る v5r
 1904170 人手に渡る v5r
 2102060 あぶない橋を渡る v5r

Batch 35

 2102420 負うた子に教えられて浅瀬を渡る v5r
 2187760 犬も歩けば棒に当る v5r
 1912390 目的地に到る v5r
 2423690 目を配る v5r
 1363320 真に迫る v5r
 1641340 命旦夕に迫る v5r
 1884660 辞職を迫る v5r
 1313060 歯を食い縛る v5r
 1857470 暗殺を謀る v5r
 2079560 腕が鳴る v5r
 1897060 投に優る v5r
 1309490 思案に余る v5r
 1895820 手に余る v5r
 1535150 目に余る v5r
 1369430 人目に余る v5r
 1882770 招待に与る v5r
 1889620 相談に与る v5r
 2518500 よって来る v5r
 2152700 笑う門には福来る v5r
 1886690 数キロに亘る v5r
 1858080 幾年にも亘る v5r
 1883120 賞を授かる v5r
 1914130 湯に漬かる v5r
 2136825 話が分かる v5r
 2141540 風が吹けば桶屋が儲かる v5r
 2130950 留守を預かる v5r
 2539890 したがる v5r

Batch 36

 1869990 恐悦がる v5r
 1208930 株が下がる v5r
 1973260 縁に繋がる v5r
 1880190 試験で上がる v5r
 1858650 一番で上がる v5r
 1904610 火に当たる v5r
 1885260 弱を以て強に当たる v5r
 1870460 局に当たる v5r
 1874990 攻撃の衝に当たる v5r
 1855380 図に当たる v5r
 1370450 図星に当たる v5r
 1900410 任に当たる v5r
 1903330 番に当たる v5r
 1865420 風に当たる v5r
 1905910 不幸が重なる v5r
 1873780 煙になる v5r
 1898920 永のお暇になる v5r
 1184590 下火になる v5r
 1201870 灰になる v5r
 1176440 延期になる v5r
 2426820 自棄になる v5r
 1878500 逆になる v5r
 1244380 苦になる v5r
 1914200 弓形になる v5r
 1863430 女の姿になる v5r
 2117360 いい子になる v5r
 1004590 事になる v5r
 1872610 暗い気持になる v5r
 2121900 お留守になる v5r
 2540800 負け投手になる v5r

Batch 37

 2540820 勝ち投手になる v5r
 1640370 首になる v5r
 1410130 対象になる v5r
 1290960 左前になる v5r
 1163780 一人前になる v5r
 1633600 組になる v5r
 1889660 僧になる v5r
 1894280 対になる v5r
 2389230 飽和状態になる v5r
 2151370 話題になる v5r
 1897420 得になる v5r
 1889190 絶版になる v5r
 2131940 下敷になる v5r
 1877200 粉粉になる v5r
 1509360 癖になる v5r
 1640610 薬になる v5r
 1545800 様になる v5r
 1547610 裸になる v5r
 1216780 丸裸になる v5r
 1905220 美貌の虜になる v5r
 1374310 世話になる v5r
 1875140 皇室の血を引いている v1
 1855510 風邪を引いている v1
 1856910 穴が開いている v1
 1898930 名が響いている v1
 1870130 向いている v1
 1894260 付いている v1

Batch 38

 1894060 帳面に付いている v1
 2542380 の背中は既に見えている v1
 2420890 舌が肥えている v1
 1862470 遅くまで起きている v1
 1887330 図抜けている v1
 1915150 読み付けている v1
 1869800 汲々としている v1
 2017750 元気はつらつとしている v1
 1868160 学者然としている v1
 2215340 ことにしている v1
 2436020 イライラしている v1
 1888320 席を外している v1
 2354400 故障している v1
 2160970 血が繋がっている v1
 2215350 ことになっている v1
 1866160 金縛りになっている v1
 1871820 釘で留まっている v1
 1891800 煙草の煙が籠もっている v1
 1865400 風邪で臥っている v1
 1891660 棚の上に載っている v1
 1910660 実っている v1
 1859460 厭に振っている v1
 1905750 服装が整っている v1
 2541180 肌で知っている v1
 1891640 掌を指す様に知っている v1
 2112290 欲の皮が突っ張っている v1
 1883710 芯が腐っている v1
 1877580 昏々と眠っている v1
 1898810 半ば眠っている v1
 1857260 有り余っている v1
 1892920 誓いを立てている v1
 1869170 気違い染みている v1
 1895000 詰めている v1
 1885850 錠が下りている v1
 2552320 解明されている v1
 2026760 強いられている v1
 1890960 高が知れている v1
 1863730 会社に出ている v1
 1910910 妙を得ている v1

Batch 39

 1914770 要を得ている v1
 2087010 簡にして要を得ている v1
 2004350 要領を得ている v1
 1901400 肺を病んでいる v1
 2064540 ざらにいる v1
 1858910 一矢を報いる v1
 1905000 広く用いる v1
 1862950 重く用いる v1
 2056330 耳に胼胝ができる v1
 1633390 取り外しのできる v1
 1885570 術が尽きる v1
 1887460 精が尽きる v1
 2119120 愛想が尽きる v1
 2129340 冥利が尽きる v1
 2129330 冥利に尽きる v1
 1858710 一塁に生きる v1
 2151400 今を生きる v1
 1864040 快楽に飽きる v1
 2134400 口が過ぎる v1
 1886080 冗談が過ぎる v1
 1890080 粗に過ぎる v1
 1910080 短過ぎる v1
 1871640 義を重んじる v1
 1874340 劇を演じる v1
 1892980 力に力で応じる v1
 1912580 求めに応じる v1
 1903590 引け目を感じる v1

Batch 40

 1882120 手段を講じる v1
 1865170 家財を散じる v1
 1869380 機に乗じる v1
 1904390 人の無知に乗じる v1
 1900740 根を生じる v1
 1883630 刺を通じる v1
 2120060 慇懃を通じる v1
 1914790 良かれと念じる v1
 1870370 経を念じる v1
 1903920 必勝を念じる v1
 1909370 幕を閉じる v1
 1876880 国旗を奉じる v1
 1884030 神前に舞を奉じる v1
 1911760 命を奉じる v1
 1877530 声高に論じる v1
 1898420 同列に論じる v1
 1907050 文学を論じる v1
 2065100 目からウロコが落ちる v1
 2122120 語るに落ちる v1
 1904380 人の手に落ちる v1
 2119100 理に落ちる v1
 1177410 猿も木から落ちる v1
 2125360 尺が伸びる v1
 1874230 剣を帯びる v1
 1897220 刀を帯びる v1
 1881480 使命を帯びる v1
 1967600 フットライトを浴びる v1

Batch 41

 1874180 権力に媚びる v1
 1895260 抵抗を試みる v1
 1885070 自分の行いを省みる v1
 2419280 日に三度吾が身を省みる v1
 1975510 荷が下りる v1
 2119420 肩の荷が下りる v1
 1640940 幕が下りる v1
 1878520 坂を下りる v1
 2063940 清水の舞台から飛び降りる v1
 1896140 天から降りる v1
 2024480 胸を借りる v1
 1876960 事が足りる v1
 1902280 花を観る v1
 2402000 正直者が馬鹿を見る v1
 1852740 恩に着る v1
 2122080 笠に着る v1
 1893230 父親の威光を笠に着る v1
 1860540 裏表に着る v1
 1894980 罪を着る v1
 1910130 水に映じる v1
 1869730 肝に銘じる v1
 2256640 使用出来る v1
 1910820 脈を診る v1
 1882450 証拠を押さえる v1
 1910780 耳を押さえる v1
 1898090 鳥を掴まえる v1
 1903010 犯人を捕まえる v1

Batch 42

 1890460 賊を捕らえる v1
 1890050 袖を捕らえる v1
 1898680 泥棒を捕らえる v1
 1899540 縄を杭に結わえる v1
 1871970 薬を飲み違える v1
 1902060 話し方を違える v1
 1867230 川を越える v1
 1896840 峠を越える v1
 1901170 法を越える v1
 1856750 暑さが応える v1
 1884010 親切に応える v1
 1856770 圧力を加える v1
 2006300 そらで覚える v1
 2139980 躯で覚える v1
 1905920 不幸に堪える v1
 1880300 仕事に堪える v1
 1908820 本を金に換える v1
 1908700 本と時計を換える v1
 2027750 言葉に甘える v1
 1925830 英語を教える v1
 1878270 妻子を携える v1
 1859590 意を迎える v1
 1912840 刃を交える v1
 2103030 干戈を交える v1
 1896600 電話番号を控える v1
 1891880 食べ物を控える v1
 1853350 斜に構える v1

Batch 43

 2125050 事を構える v1
 1909700 万一を考える v1
 1911790 眼が冴える v1
 1862590 夫に良く仕える v1
 1866650 神に仕える v1
 1858780 一家を支える v1
 1913330 屋根を支える v1
 1897910 友の死を愁える v1
 2120000 異を唱える v1
 1902790 覇を唱える v1
 1900820 念仏を唱える v1
 1882100 主戦論を唱える v1
 1879650 財産が殖える v1
 1900870 年齢を満で数える v1
 1901600 拍を数える v1
 1856830 後釜に据える v1
 1866630 上座に据える v1
 2103130 肝を据える v1
 2102510 お灸を据える v1
 1876650 腰を据える v1
 2086390 尻を据える v1
 1893920 調子を整える v1
 1866750 髪を整える v1
 2119600 足が途絶える v1
 1915670 理性に訴える v1
 1909040 暴力に訴える v1
 1916240 隣人を訴える v1

Batch 44

 1890620 体重が増える v1
 1915920 量が増える v1
 1877010 言葉尻を捉える v1
 1859330 意味を捉える v1
 1890970 高さを揃える v1
 1864890 家具を揃える v1
 1872250 靴を揃える v1
 1872480 首を揃える v1
 2073140 雁首を揃える v1
 1865320 数を揃える v1
 1908480 歩調を揃える v1
 2073150 雁首揃える v1
 1885310 重圧に耐える v1
 1904650 火に耐える v1
 2388000 並べ替える v1
 1891890 魂を入れ替える v1
 1897520 所を替える v1
 1882960 商売を替える v1
 1891320 畳の表を替える v1
 1893140 知識を蓄える v1
 1900850 燃料を蓄える v1
 1866380 金を調える v1
 1913770 夕食を調える v1
 1916160 旅装を調える v1
 1861590 縁談を調える v1
 1856410 味を調える v1
 1874650 限度を超える v1

Batch 45

 2103680 錦上花を添える v1
 1867330 考えを伝える v1
 1900620 熱を伝える v1
 1911720 命令を伝える v1
 1861830 応と答える v1
 1880970 質問に答える v1
 1908610 炎を上げて燃える v1
 2077400 口が肥える v1
 1880000 資格を備える v1
 1899250 鉛を金に変える v1
 2122090 河岸を変える v1
 1895960 手を変える v1
 1865730 形と色を変える v1
 2086140 血相を変える v1
 1858720 位置を変える v1
 1915050 予定を変える v1
 1867750 観点を変える v1
 1908160 法律を変える v1
 2275550 頭抱える v1
 1872330 国の将来を憂える v1
 2188540 許可を与える v1
 2276160 損害を与える v1
 2353210 権限を与える v1
 2218770 入札を与える v1
 2061840 水をあける v1
 2102540 落とし前をつける v1
 1863400 女に化ける v1

Batch 46

 1632870 運が開ける v1
 1898100 戸を開ける v1
 1912830 門を開ける v1
 1877480 薦を掛ける v1
 1888070 生を享ける v1
 1855490 恩寵を享ける v1
 1907400 部屋を空ける v1
 1855990 間を空ける v1
 1884430 時間を空ける v1
 2069560 耳を傾ける v1
 1872450 首を傾ける v1
 1855950 愛情を傾ける v1
 1884070 身代を傾ける v1
 2102360 うん蓄を傾ける v1
 1904700 暇が出る v1
 2028680 のどから手が出る v1
 2524150 口から砂糖が出る v1
 2403990 口を突いて出る v1
 1899030 仲人の役を買って出る v1
 1910030 右に出る v1
 1888710 選挙に出る v1
 2077470 下手に出る v1
 2126130 出る所に出る v1
 1916350 塁に出る v1
 2129370 目の玉が飛び出る v1
 2129360 目が飛び出る v1
 1892300 大学を出る v1
 1880980 室を出る v1
 1892880 地位を獲る v1

Batch 47

 1895770 手続きを経る v1
 1907370 兵を向ける v1
 1904580 批難の目を向ける v1
 2008970 付いて行ける v1
 1641030 真に受ける v1
 2522410 罪の報いを受ける v1
 1904280 人の意を受ける v1
 1883110 賞を受ける v1
 1910530 南を受ける v1
 2174290 洗脳を受ける v1
 1868150 学位を授ける v1
 1885580 術を授ける v1
 1914320 良い先生に就ける v1
 1912990 役に就ける v1
 1863070 親の気質を承ける v1
 1980530 世話が焼ける v1
 1888640 世話の焼ける v1
 1980520 世話を焼ける v1
 1875250 工場を設ける v1
 1888340 席を設ける v1
 1907680 勉強を怠ける v1
 1914510 要職から退ける v1
 1895590 敵の攻撃を退ける v1
 1904540 人を退ける v1
 1872800 車を門に着ける v1
 1896050 手を着ける v1
 1898440 胴を着ける v1
 1912220 面を着ける v1
 1860510 梅を塩に漬ける v1
 1896100 手を水に漬ける v1

Batch 48

 1899580 菜を漬ける v1
 1905050 灯を点ける v1
 1896550 電灯を点ける v1
 2210560 申し立てを聞き届ける v1
 1864280 顔を背ける v1
 2096610 座が白ける v1
 2066160 間が抜ける v1
 2129780 目から鼻へ抜ける v1
 1903660 日射しを避ける v1
 1879380 三舎を避ける v1
 1872810 車を避ける v1
 1883440 暑を避ける v1
 2207100 問題を避ける v1
 1888230 責任を避ける v1
 1903090 煩を避ける v1
 1904400 人の目を避ける v1
 1856870 後を尾ける v1
 1900560 値段を高く付ける v1
 1879600 桟を打ち付ける v1
 1894040 帳簿に付ける v1
 1881470 染みを付ける v1
 1856630 当たりを付ける v1
 1859070 糸に重りを付ける v1
 2119050 見切りを付ける v1

Batch 49

 2102580 尾ひれを付ける v1
 1877810 護衛を付ける v1
 2108220 因縁を付ける v1
 1867900 冠を付ける v1
 1909850 丸を付ける v1
 1874550 元気を付ける v1
 1870490 曲を付ける v1
 2007330 文句を付ける v1
 2329540 ページ番号を付ける v1
 1906140 札を付ける v1
 2102650 折り紙を付ける v1
 2171930 名称を付ける v1
 1859510 色を付ける v1
 2024460 力水を付ける v1
 1892530 題を付ける v1
 1901800 旗に乳を付ける v1
 2081440 片を付ける v1
 2065920 目を付ける v1
 1871960 薬を付ける v1
 1902110 話を付ける v1
 1917370 枠を付ける v1
 1886800 隙を見付ける v1
 2364160 順序付ける v1
 2364210 順番付ける v1
 1860710 漆に負ける v1
 1913990 誘惑に負ける v1
 1875740 項目別に分ける v1

Batch 50

 2096120 酸いも甘いも噛み分ける v1
 1873830 喧嘩を分ける v1
 1877130 事を分ける v1
 1897230 等を分ける v1
 1868680 忌が明ける v1
 2033710 夜が明ける v1
 1469230 年明ける v1
 2102350 うれしい悲鳴をあげる v1
 1872230 苦痛を和らげる v1
 1894090 貯金を下げる v1
 1919400 へそを曲げる v1
 1329220 首を傾げる v1
 2124510 小首を傾げる v1
 2284410 ウィンドウを画面いっぱいに広げる v1
 2102470 大風呂敷を広げる v1
 1908850 本を広げる v1
 2118420 風雲急を告げる v1
 2021550 時を告げる v1
 1862870 帯を結い上げる v1
 1906900 仏壇に花を上げる v1
 1874030 憲政の実を上げる v1
 1877110 事を成し遂げる v1
 2017050 匙を投げる v1
 1886560 睡眠を妨げる v1
 1878470 魚を揚げる v1
 1867990 勘を働かせる v1
 2436010 イライラさせる v1

Batch 51

 2144580 眼を白黒させる v1
 1873070 軍を駐屯させる v1
 1883700 震駭させる v1
 1902290 花を持たせる v1
 1904590 批難を浴びせる v1
 1862190 拝ませる v1
 2244230 足を滑らせる v1
 1881700 社長に会わせる v1
 2102790 顔を付き合わせる v1
 2024410 呼吸を合わせる v1
 2114940 目を合わせる v1
 1871950 薬を合わせる v1
 2122880 口裏を合わせる v1
 2102880 肩透かしを食わせる v1
 1858380 痛い目に遭わせる v1
 1863930 介入を匂わせる v1
 2438510 年が越せる v1
 2099780 思いを寄せる v1
 1874570 原稿を寄せる v1
 1911070 身を寄せる v1
 2118970 目にもの見せる v1
 2102230 後ろを見せる v1
 2102820 顔を見せる v1
 2125850 手の内を見せる v1
 1892500 台に載せる v1
 1870900 記録に載せる v1
 1906420 船に貨物を載せる v1

Batch 52

 1891650 棚に本を載せる v1
 1881110 梓に上せる v1
 1885890 乗客を乗せる v1
 2016460 用が足せる v1
 2099770 思いを馳せる v1
 1852750 恩に着せる v1
 2096620 濡れ衣を着せる v1
 2102690 恩を着せる v1
 1894970 罪を着せる v1
 1860940 運に任せる v1
 1860950 運を天に任せる v1
 1902310 歯に金を被せる v1
 1894800 土を被せる v1
 1911040 身を伏せる v1
 1900350 鶏に籠を伏せる v1
 1895440 手紙を宛てる v1
 2125340 精も根も尽き果てる v1
 1858000 異境に果てる v1
 1878990 殺害を企てる v1
 1859750 陰謀を企てる v1
 1874220 権利を棄てる v1
 1855450 家を建てる v1
 2096090 いのちを捨てる v1
 1862830 己を捨てる v1
 1911010 身を捨てる v1
 1866340 金を借金の返済に充てる v1
 1904620 日に当てる v1

Batch 53

 1881640 尺を当てる v1
 1879810 座布団を当てる v1
 1909660 的を当てる v1
 1889470 双眼鏡に目を当てる v1
 2200900 請求権を申し立てる v1
 1907140 文を組み立てる v1
 1859900 伺いを立てる v1
 2079460 目くじらを立てる v1
 1857550 案を立てる v1
 1859570 異を立てる v1
 1861870 王を立てる v1
 2124530 後家を立てる v1
 1873120 計画を立てる v1
 1901830 旗を立てる v1
 1898110 戸を立てる v1
 1880160 式を立てる v1
 1875700 候補者を立てる v1
 1910640 身の証を立てる v1
 1911020 身を立てる v1
 1888510 説を立てる v1
 1865370 仮説を立てる v1
 1862610 夫を立てる v1
 2100960 波風を立てる v1
 1895470 手柄を立てる v1
 2105060 白羽の矢を立てる v1
 1871600 義理を立てる v1
 1898150 翔んでる v1

Batch 54

 2107000 一芸に秀でる v1
 2095210 群盲象を撫でる v1
 1889250 全権を委ねる v1
 2276010 身を委ねる v1
 2126260 腹に据え兼ねる v1
 1362850 申し兼ねる v1
 2079030 大は小を兼ねる v1
 1915980 両職を兼ねる v1
 1864070 回を重ねる v1
 1878150 伍を重ねる v1
 1876040 校を重ねる v1
 1898700 度を重ねる v1
 1901380 杯を重ねる v1
 1901590 泊を重ねる v1
 1915890 理由を尋ねる v1
 1914230 由来を尋ねる v1
 1868870 機嫌を損ねる v1
 1913790 友人を訪ねる v1
 2056000 美辞麗句を連ねる v1
 1899590 名を連ねる v1
 1967350 ピンを撥ねる v1
 2095060 上前を撥ねる v1
 1896070 手を延べる v1
 1861980 大きさを較べる v1
 1899210 生で食べる v1
 1878490 魚を丸ごと食べる v1
 1895990 手を差し伸べる v1

Batch 55

 1897530 床を伸べる v1
 1884750 事実を調べる v1
 2102910 肩を並べる v1
 1881040 品物を並べる v1
 1883750 真偽を確かめる v1
 1863110 親を苦しめる v1
 1864240 顔を赤らめる v1
 2103160 旧交を温める v1
 1857130 過ちを改める v1
 1876020 稿を改める v1
 1871510 行を改める v1
 1883100 章を改める v1
 1903070 版を改める v1
 1869260 切符を改める v1
 2143090 眼が覚める v1
 1900700 眠りから覚める v1
 1970570 悪夢から覚める v1
 1888480 切に勧める v1
 1858090 行く様に勧める v1
 1878820 酒を勧める v1
 1891230 手綱を緩める v1
 1889850 速度を緩める v1
 1914090 雪を丸める v1
 2120050 因果を含める v1
 1905390 瓶に詰める v1
 1872650 暮らしを詰める v1
 1861880 王を詰める v1

Batch 56

 1871460 行間を詰める v1
 1877710 根を詰める v1
 1912820 問題を詰める v1
 1859250 祈り求める v1
 1866070 活を求める v1
 1905090 比を求める v1
 1861760 奥義を究める v1
 1868320 学を窮める v1
 1878160 語を強める v1
 1902320 範囲を狭める v1
 1861320 枝を矯める v1
 1906070 不正を矯める v1
 2102370 蘊奥を極める v1
 1908890 暴虐を極める v1
 1879400 惨状を極める v1
 2089190 位人臣を極める v1
 1879490 山頂を極める v1
 2102160 殷賑を極める v1
 1913060 役を勤める v1
 2398570 小腰を屈める v1
 2061140 ほぞを固める v1
 1876860 国境を固める v1
 2098220 身を固める v1
 1894790 土を固める v1
 1893150 知識を広める v1
 2152770 洛陽の紙価を高める v1
 2125350 精根を込める v1

Batch 57

 2102080 息の根を止める v1
 1872390 国を治める v1
 1908970 暴動を治める v1
 1880340 仕事を辞める v1
 1863760 会社を辞める v1
 1887440 成果を収める v1
 2188330 成功を収める v1
 1883080 勝利を収める v1
 1908320 戈を収める v1
 1868310 学を修める v1
 1910980 身を修める v1
 1902240 花を傷める v1
 1915510 理解を深める v1
 1873110 計画を進める v1
 1873060 軍を進める v1
 1908660 歩を進める v1
 1866640 神と崇める v1
 1910990 身を清める v1
 1866400 金を払えと責める v1
 1904360 人の怠慢を責める v1
 2102010 味を占める v1
 1856030 藍に染める v1
 1896010 手を染める v1
 1908200 頬を染める v1
 2122050 影を潜める v1
 1868980 期日を早める v1
 1856380 足を速める v1

Batch 58

 1907410 部屋を暖める v1
 1866350 金を貯める v1
 1894470 月を眺める v1
 1871790 苦界に身を沈める v1
 1858320 椅子に身を沈める v1
 1976540 懐を痛める v1
 2374130 値域を定める v1
 1915730 率を定める v1
 1864910 家計を締める v1
 1862860 帯を締める v1
 1922570 箍を締める v1
 1857180 誤りを認める v1
 1904060 人影を認める v1
 1867790 棺に納める v1
 1912550 元の所に納める v1
 1874370 月謝を納める v1
 1889170 税を納める v1
 1881030 品物を納める v1
 1897880 友達を泊める v1
 2100590 可能性を秘める v1
 1906130 ふたを閉める v1
 1894770 土に埋める v1
 1856200 空きを埋める v1
 1908590 骨を埋める v1
 1871340 議長を務める v1
 1886570 水面を掠める v1
 1869240 切手を溜める v1

Batch 59

 1913270 家賃を溜める v1
 1874530 原級に留める v1
 1872790 車を留める v1
 1881100 史に名を留める v1
 1922580 箍を嵌める v1
 1900420 任を解かれる v1
 1902140 花に浮かれる v1
 1879230 左右に分かれる v1
 2276210 身ぐるみはがれる v1
 1902260 鼻を削がれる v1
 2216000 出してくれる v1
 2420990 悲嘆にくれる v1
 1869280 狐に化かされる v1
 2136610 余儀なくされる v1
 2235330 後ろ指をさされる v1
 1866170 悲しみに閉ざされる v1
 1899710 煮え湯を飲まされる v1
 1891750 他の言に惑わされる v1
 2530710 先を越される v1
 2159030 梯子を外される v1
 1913070 役を干される v1
 1901890 蜂に刺される v1
 2108130 天に召される v1
 1864290 顔を潰される v1
 1863050 親に迄見放される v1
 1855070 病に冒される v1
 1005730 しょんべんをたれる v1

Batch 60

 1985430 出る杭は打たれる v1
 1338260 出る釘は打たれる v1
 2102700 飼い犬に手を噛まれる v1
 1905420 貧乏に生まれる v1
 1870810 霧に包まれる v1
 2007380 世に埋もれる v1
 1008880 と考えられる v1
 1873130 警官に抑えられる v1
 2106380 疑いをかけられる v1
 1897870 友達に疎んじられる v1
 1892700 男爵に叙せられる v1
 2368890 切り捨てられる v1
 1860840 噂を立てられる v1
 1872750 車に撥ねられる v1
 2221010 先が思いやられる v1
 2540600 と見られる v1
 1855395 普く世界に知られる v1
 1895570 敵に捕らわれる v1
 1862580 夫に嫌われる v1
 1008870 と言われる v1
 2435540 と思われる v1
 2119820 足を奪われる v1
 2258610 鳶に油揚げを攫われる v1
 1866710 神を畏れる v1
 1909670 的を逸れる v1
 1884320 針路を逸れる v1
 1897760 戸の陰に隠れる v1

Batch 61

 1901020 野に隠れる v1
 1877670 困難に陥れる v1
 1904510 人を陥れる v1
 1863360 女と戯れる v1
 1904070 人が群れる v1
 1889230 銭の取れる v1
 1914600 要点に触れる v1
 1908060 法に触れる v1
 1641430 目に触れる v1
 1870040 教訓を垂れる v1
 1903100 範を垂れる v1
 1860190 疑いが晴れる v1
 1887030 裾が切れる v1
 1642190 元値が切れる v1
 1915070 世に遅れる v1
 1847150 一敗地に塗れる v1
 1898670 泥に塗れる v1
 1632210 どうと倒れる v1
 1860070 後に倒れる v1
 1860060 後ろ様に倒れる v1
 1865080 囲いに入れる v1
 1856540 頭に入れる v1
 2372940 待ち行列に入れる v1
 1912910 焼きを入れる v1
 1133190 メスを入れる v1
 1908710 本に画を入れる v1
 1908670 本腰を入れる v1

Batch 62

 1867570 患者を入れる v1
 2096520 合いの手を入れる v1
 1882250 朱を入れる v1
 1910970 身を入れる v1
 1888300 籍を入れる v1
 1900880 念を入れる v1
 1879860 試合に敗れる v1
 1853360 思案に暮れる v1
 1469160 年暮れる v1
 1865630 形が崩れる v1
 1905240 病院を訪れる v1
 1863510 恩を忘れる v1
 1882550 焼失を免れる v1
 1897250 都会を離れる v1
 1882780 招待に漏れる v1
 1872100 口から漏れる v1
 1870230 凶弾に斃れる v1
 1949170 要を得る v1
 2207140 経験を得る v1
 2130880 宜しきを得る v1
 2125010 事無きを得る v1
 2070760 ガタがくる vk
 1896590 電話が掛かって来る vk
 2102990 鴨がねぎをしょって来る vk
 2396130 目に入って来る vk
 1984380 ジーンと来る vk
 1984390 胸にジーンと来る vk
 2037260 迎えに来る vk
 1450720 頭に来る vk
 2121530 お鉢が回ってくる vk
 1900950 能を演ずる vz
 1878730 策を講ずる vz
 2202080 風雲に乗ずる vz
 1867970 款を通ずる vz
 1883650 資を投ずる vz