JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 1213720 Active (id: 20260)
<entry id="20260" stat="A" corpus="jmdict" type="jmdict">
<ent_corp type="jmdict">jmdict</ent_corp>
<ent_seq>1213720</ent_seq>
<k_ele>
<keb>監督</keb>
<ke_pri>ichi1</ke_pri>
<ke_pri>news1</ke_pri>
<ke_pri>nf01</ke_pri>
</k_ele>
<r_ele>
<reb>かんとく</reb>
<re_pri>ichi1</re_pri>
<re_pri>news1</re_pri>
<re_pri>nf01</re_pri>
</r_ele>
<sense>
<pos>&n;</pos>
<pos>&vs;</pos>
<pos>&adj-no;</pos>
<gloss>supervision</gloss>
<gloss>control</gloss>
<gloss>superintendence</gloss>
<gloss>direction</gloss>
</sense>
<sense>
<pos>&n;</pos>
<gloss>director</gloss>
<gloss>superintendent</gloss>
<gloss>supervisor</gloss>
<gloss>coach</gloss>
<gloss>foreman</gloss>
<gloss>manager</gloss>
<gloss>overseer</gloss>
<gloss>controller</gloss>
<gloss>boss</gloss>
</sense>
</entry>View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml