JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 1207810 Active (id: 2286450)
<entry>
<ent_seq>1207810</ent_seq>
<k_ele>
<keb>割り振る</keb>
<ke_pri>news2</ke_pri>
<ke_pri>nf34</ke_pri>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>割振る</keb>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>割りふる</keb>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>割ふる</keb>
</k_ele>
<r_ele>
<reb>わりふる</reb>
<re_pri>news2</re_pri>
<re_pri>nf34</re_pri>
</r_ele>
<trans>
<trans_det>to assign</trans_det>
<trans_det>to allot</trans_det>
<trans_det>to divide among</trans_det>
<trans_det>to distribute</trans_det>
<trans_det>to prorate</trans_det>
<trans_det>to assess</trans_det>
<trans_det>to apportion</trans_det>
<trans_det>to allocate</trans_det>
</trans>
</entry>View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml