JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 1207810 Active (id: 2286450)
<entry>
<ent_seq>1207810</ent_seq>
<k_ele>
<keb>割り振る</keb>
<ke_pri>news2</ke_pri>
<ke_pri>nf34</ke_pri>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>割振る</keb>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>割りふる</keb>
<ke_inf>&sK;</ke_inf>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>割ふる</keb>
<ke_inf>&sK;</ke_inf>
</k_ele>
<r_ele>
<reb>わりふる</reb>
<re_pri>news2</re_pri>
<re_pri>nf34</re_pri>
</r_ele>
<sense>
<pos>&v5r;</pos>
<pos>&vt;</pos>
<gloss>to assign</gloss>
<gloss>to allot</gloss>
<gloss>to divide among</gloss>
<gloss>to distribute</gloss>
<gloss>to prorate</gloss>
<gloss>to assess</gloss>
<gloss>to apportion</gloss>
<gloss>to allocate</gloss>
</sense>
</entry>View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml