JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 1200750 Active (id: 1965946)
<entry>
<ent_seq>1200750</ent_seq>
<k_ele>
<keb>改める</keb>
<ke_pri>ichi1</ke_pri>
<ke_pri>news1</ke_pri>
<ke_pri>nf11</ke_pri>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>検める</keb>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>革める</keb>
</k_ele>
<r_ele>
<reb>あらためる</reb>
<re_pri>ichi1</re_pri>
<re_pri>news1</re_pri>
<re_pri>nf11</re_pri>
</r_ele>
<sense>
<stagk>改める</stagk>
<stagk>革める</stagk>
<pos>&v1;</pos>
<pos>&vt;</pos>
<gloss>to change</gloss>
<gloss>to alter</gloss>
<gloss>to revise</gloss>
<gloss>to replace</gloss>
</sense>
<sense>
<stagk>改める</stagk>
<stagk>革める</stagk>
<pos>&v1;</pos>
<pos>&vt;</pos>
<gloss>to reform</gloss>
<gloss>to correct</gloss>
<gloss>to mend</gloss>
<gloss>to improve</gloss>
</sense>
<sense>
<stagk>改める</stagk>
<stagk>検める</stagk>
<pos>&v1;</pos>
<pos>&vt;</pos>
<gloss>to examine</gloss>
<gloss>to check</gloss>
<gloss>to inspect</gloss>
</sense>
<sense>
<stagk>改める</stagk>
<stagk>革める</stagk>
<pos>&v1;</pos>
<pos>&vt;</pos>
<gloss>to do properly</gloss>
<gloss>to do formally</gloss>
</sense>
</entry>View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml