JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 1606820 Active (id: 1943435)
<entry>
<ent_seq>1606820</ent_seq>
<k_ele>
<keb>割り当て</keb>
<ke_pri>ichi1</ke_pri>
<ke_pri>news1</ke_pri>
<ke_pri>nf14</ke_pri>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>割当て</keb>
<ke_pri>ichi1</ke_pri>
</k_ele>
<k_ele>
<keb>割当</keb>
</k_ele>
<r_ele>
<reb>わりあて</reb>
<re_pri>ichi1</re_pri>
<re_pri>news1</re_pri>
<re_pri>nf14</re_pri>
</r_ele>
<r_ele>
<reb>かっとう</reb>
<re_restr>割当</re_restr>
</r_ele>
<sense>
<pos>&n;</pos>
<gloss>allotment</gloss>
<gloss>assignment</gloss>
<gloss>allocation</gloss>
<gloss>quota</gloss>
<gloss>rationing</gloss>
</sense>
<sense>
<pos>&n;</pos>
<field>&comp;</field>
<gloss>allocation</gloss>
</sense>
</entry>View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml