Difference between revisions of "Verbpos"

From EDRDG Wiki
 
Line 17: Line 17:
 
Batches 45 - 52 have been applied (10 to go) [[User:JimBreen|JimBreen]] 06:08, 24 December 2010 (UTC)
 
Batches 45 - 52 have been applied (10 to go) [[User:JimBreen|JimBreen]] 06:08, 24 December 2010 (UTC)
  
==Batch 53==
+
Batches 53 - 62 have been applied (all done!) [[User:JimBreen|JimBreen]] 23:53, 14 February 2011 (UTC)
 
 
  1881640 尺を当てる v1
 
  1879810 座布団を当てる v1
 
  1909660 的を当てる v1
 
  1889470 双眼鏡に目を当てる v1
 
  2200900 請求権を申し立てる v1
 
  1907140 文を組み立てる v1
 
  1859900 伺いを立てる v1
 
  2079460 目くじらを立てる v1
 
  1857550 案を立てる v1
 
  1859570 異を立てる v1
 
  1861870 王を立てる v1
 
  2124530 後家を立てる v1
 
  1873120 計画を立てる v1
 
  1901830 旗を立てる v1
 
  1898110 戸を立てる v1
 
  1880160 式を立てる v1
 
  1875700 候補者を立てる v1
 
  1910640 身の証を立てる v1
 
  1911020 身を立てる v1
 
  1888510 説を立てる v1
 
  1865370 仮説を立てる v1
 
  1862610 夫を立てる v1
 
  2100960 波風を立てる v1
 
  1895470 手柄を立てる v1
 
  2105060 白羽の矢を立てる v1
 
  1871600 義理を立てる v1
 
  1898150 翔んでる v1
 
 
 
==Batch 54==
 
 
 
  2107000 一芸に秀でる v1
 
  2095210 群盲象を撫でる v1
 
  1889250 全権を委ねる v1
 
  2276010 身を委ねる v1
 
  2126260 腹に据え兼ねる v1
 
  1362850 申し兼ねる v1
 
  2079030 大は小を兼ねる v1
 
  1915980 両職を兼ねる v1
 
  1864070 回を重ねる v1
 
  1878150 伍を重ねる v1
 
  1876040 校を重ねる v1
 
  1898700 度を重ねる v1
 
  1901380 杯を重ねる v1
 
  1901590 泊を重ねる v1
 
  1915890 理由を尋ねる v1
 
  1914230 由来を尋ねる v1
 
  1868870 機嫌を損ねる v1
 
  1913790 友人を訪ねる v1
 
  2056000 美辞麗句を連ねる v1
 
  1899590 名を連ねる v1
 
  1967350 ピンを撥ねる v1
 
  2095060 上前を撥ねる v1
 
  1896070 手を延べる v1
 
  1861980 大きさを較べる v1
 
  1899210 生で食べる v1
 
  1878490 魚を丸ごと食べる v1
 
  1895990 手を差し伸べる v1
 
 
 
==Batch 55==
 
 
 
  1897530 床を伸べる v1
 
  1884750 事実を調べる v1
 
  2102910 肩を並べる v1
 
  1881040 品物を並べる v1
 
  1883750 真偽を確かめる v1
 
  1863110 親を苦しめる v1
 
  1864240 顔を赤らめる v1
 
  2103160 旧交を温める v1
 
  1857130 過ちを改める v1
 
  1876020 稿を改める v1
 
  1871510 行を改める v1
 
  1883100 章を改める v1
 
  1903070 版を改める v1
 
  1869260 切符を改める v1
 
  2143090 眼が覚める v1
 
  1900700 眠りから覚める v1
 
  1970570 悪夢から覚める v1
 
  1888480 切に勧める v1
 
  1858090 行く様に勧める v1
 
  1878820 酒を勧める v1
 
  1891230 手綱を緩める v1
 
  1889850 速度を緩める v1
 
  1914090 雪を丸める v1
 
  2120050 因果を含める v1
 
  1905390 瓶に詰める v1
 
  1872650 暮らしを詰める v1
 
  1861880 王を詰める v1
 
 
 
==Batch 56==
 
 
 
  1871460 行間を詰める v1
 
  1877710 根を詰める v1
 
  1912820 問題を詰める v1
 
  1859250 祈り求める v1
 
  1866070 活を求める v1
 
  1905090 比を求める v1
 
  1861760 奥義を究める v1
 
  1868320 学を窮める v1
 
  1878160 語を強める v1
 
  1902320 範囲を狭める v1
 
  1861320 枝を矯める v1
 
  1906070 不正を矯める v1
 
  2102370 蘊奥を極める v1
 
  1908890 暴虐を極める v1
 
  1879400 惨状を極める v1
 
  2089190 位人臣を極める v1
 
  1879490 山頂を極める v1
 
  2102160 殷賑を極める v1
 
  1913060 役を勤める v1
 
  2398570 小腰を屈める v1
 
  2061140 ほぞを固める v1
 
  1876860 国境を固める v1
 
  2098220 身を固める v1
 
  1894790 土を固める v1
 
  1893150 知識を広める v1
 
  2152770 洛陽の紙価を高める v1
 
  2125350 精根を込める v1
 
 
 
==Batch 57==
 
 
 
  2102080 息の根を止める v1
 
  1872390 国を治める v1
 
  1908970 暴動を治める v1
 
  1880340 仕事を辞める v1
 
  1863760 会社を辞める v1
 
  1887440 成果を収める v1
 
  2188330 成功を収める v1
 
  1883080 勝利を収める v1
 
  1908320 戈を収める v1
 
  1868310 学を修める v1
 
  1910980 身を修める v1
 
  1902240 花を傷める v1
 
  1915510 理解を深める v1
 
  1873110 計画を進める v1
 
  1873060 軍を進める v1
 
  1908660 歩を進める v1
 
  1866640 神と崇める v1
 
  1910990 身を清める v1
 
  2102010 味を占める v1
 
  1856030 藍に染める v1
 
  1896010 手を染める v1
 
  1908200 頬を染める v1
 
  2122050 影を潜める v1
 
  1868980 期日を早める v1
 
  1856380 足を速める v1
 
 
 
==Batch 58==
 
 
 
  1907410 部屋を暖める v1
 
  1866350 金を貯める v1
 
  1894470 月を眺める v1
 
  1871790 苦界に身を沈める v1
 
  1858320 椅子に身を沈める v1
 
  1976540 懐を痛める v1
 
  2374130 値域を定める v1
 
  1915730 率を定める v1
 
  1864910 家計を締める v1
 
  1862860 帯を締める v1
 
  1922570 箍を締める v1
 
  1857180 誤りを認める v1
 
  1904060 人影を認める v1
 
  1867790 棺に納める v1
 
  1912550 元の所に納める v1
 
  1874370 月謝を納める v1
 
  1889170 税を納める v1
 
  1881030 品物を納める v1
 
  1897880 友達を泊める v1
 
  2100590 可能性を秘める v1
 
  1906130 ふたを閉める v1
 
  1894770 土に埋める v1
 
  1856200 空きを埋める v1
 
  1908590 骨を埋める v1
 
  1871340 議長を務める v1
 
  1886570 水面を掠める v1
 
  1869240 切手を溜める v1
 
 
 
==Batch 59==
 
 
 
  1913270 家賃を溜める v1
 
  1874530 原級に留める v1
 
  1872790 車を留める v1
 
  1881100 史に名を留める v1
 
  1922580 箍を嵌める v1
 
  1900420 任を解かれる v1
 
  1902140 花に浮かれる v1
 
  1879230 左右に分かれる v1
 
  2276210 身ぐるみはがれる v1
 
  1902260 鼻を削がれる v1
 
  2216000 出してくれる v1
 
  2420990 悲嘆にくれる v1
 
  1869280 狐に化かされる v1
 
  2136610 余儀なくされる v1
 
  2235330 後ろ指をさされる v1
 
  1866170 悲しみに閉ざされる v1
 
  1899710 煮え湯を飲まされる v1
 
  1891750 他の言に惑わされる v1
 
  2530710 先を越される v1
 
  2159030 梯子を外される v1
 
  1913070 役を干される v1
 
  1901890 蜂に刺される v1
 
  2108130 天に召される v1
 
  1864290 顔を潰される v1
 
  1863050 親に迄見放される v1
 
  1855070 病に冒される v1
 
  1005730 しょんべんをたれる v1
 
 
 
==Batch 60==
 
 
 
  1985430 出る杭は打たれる v1
 
  1338260 出る釘は打たれる v1
 
  2102700 飼い犬に手を噛まれる v1
 
  1905420 貧乏に生まれる v1
 
  1870810 霧に包まれる v1
 
  2007380 世に埋もれる v1
 
  1008880 と考えられる v1
 
  1873130 警官に抑えられる v1
 
  2106380 疑いをかけられる v1
 
  1897870 友達に疎んじられる v1
 
  1892700 男爵に叙せられる v1
 
  2368890 切り捨てられる v1
 
  1860840 噂を立てられる v1
 
  1872750 車に撥ねられる v1
 
  2221010 先が思いやられる v1
 
  2540600 と見られる v1
 
  1855395 普く世界に知られる v1
 
  1895570 敵に捕らわれる v1
 
  1862580 夫に嫌われる v1
 
  1008870 と言われる v1
 
  2435540 と思われる v1
 
  2119820 足を奪われる v1
 
  2258610 鳶に油揚げを攫われる v1
 
  1866710 神を畏れる v1
 
  1909670 的を逸れる v1
 
  1884320 針路を逸れる v1
 
  1897760 戸の陰に隠れる v1
 
 
 
==Batch 61==
 
 
 
  1901020 野に隠れる v1
 
  1877670 困難に陥れる v1
 
  1904510 人を陥れる v1
 
  1863360 女と戯れる v1
 
  1904070 人が群れる v1
 
  1889230 銭の取れる v1
 
  1914600 要点に触れる v1
 
  1908060 法に触れる v1
 
  1641430 目に触れる v1
 
  1870040 教訓を垂れる v1
 
  1903100 範を垂れる v1
 
  1860190 疑いが晴れる v1
 
  1887030 裾が切れる v1
 
  1642190 元値が切れる v1
 
  1915070 世に遅れる v1
 
  1847150 一敗地に塗れる v1
 
  1898670 泥に塗れる v1
 
  1632210 どうと倒れる v1
 
  1860070 後に倒れる v1
 
  1860060 後ろ様に倒れる v1
 
  1865080 囲いに入れる v1
 
  1856540 頭に入れる v1
 
  2372940 待ち行列に入れる v1
 
  1912910 焼きを入れる v1
 
  1133190 メスを入れる v1
 
  1908710 本に画を入れる v1
 
  1908670 本腰を入れる v1
 
 
 
==Batch 62==
 
 
 
  1867570 患者を入れる v1
 
  2096520 合いの手を入れる v1
 
  1882250 朱を入れる v1
 
  1910970 身を入れる v1
 
  1888300 籍を入れる v1
 
  1900880 念を入れる v1
 
  1879860 試合に敗れる v1
 
  1853360 思案に暮れる v1
 
  1469160 年暮れる v1
 
  1865630 形が崩れる v1
 
  1905240 病院を訪れる v1
 
  1863510 恩を忘れる v1
 
  1882550 焼失を免れる v1
 
  1897250 都会を離れる v1
 
  1882780 招待に漏れる v1
 
  1872100 口から漏れる v1
 
  1870230 凶弾に斃れる v1
 
  1949170 要を得る v1
 
  2207140 経験を得る v1
 
  2130880 宜しきを得る v1
 
  2125010 事無きを得る v1
 
  2070760 ガタがくる vk
 
  1896590 電話が掛かって来る vk
 
  2102990 鴨がねぎをしょって来る vk
 
  2396130 目に入って来る vk
 
  1984380 ジーンと来る vk
 
  1984390 胸にジーンと来る vk
 
  2037260 迎えに来る vk
 
  1450720 頭に来る vk
 
  2121530 お鉢が回ってくる vk
 
  1900950 能を演ずる vz
 
  1878730 策を講ずる vz
 
  2202080 風雲に乗ずる vz
 
  1867970 款を通ずる vz
 
  1883650 資を投ずる vz
 

Latest revision as of 23:53, 14 February 2011

Verb Part-of-speech tags for expressions

If you think the expressions should NOT have a POS tag, e.g. because it is an idiomatic expression and never occurs in the inflected form, please write "NG" to the right of it.

Batches 1 - 4 have been applied JimBreen 23:31, 5 November 2010 (UTC)

Batches 5 - 12 have been applied JimBreen 00:08, 6 November 2010 (UTC)

Batches 13 - 20 have been applied JimBreen 03:46, 8 November 2010 (UTC)

Batches 21 - 28 have been applied JimBreen 02:08, 13 November 2010 (UTC)

Batches 29 - 36 have been applied JimBreen 11:20, 15 November 2010 (UTC)

Batches 37 - 44 have been applied JimBreen 05:07, 23 November 2010 (UTC)

Batches 45 - 52 have been applied (10 to go) JimBreen 06:08, 24 December 2010 (UTC)

Batches 53 - 62 have been applied (all done!) JimBreen 23:53, 14 February 2011 (UTC)